กรมปศุสัตว์จัด "งานแพะแห่งชาติ" วันที่ 3-5 ส.ค.นี้

         รร.รามาการ์เด้นส์ 24 ก.ค.61 - นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานแถลงการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้ด่านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร
         นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า กรมฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายตลาดนำการผลิต เนื่องจากเป็นอาหารโปรตีนที่ผู้บริโภคต้องการมากขึ้น ทั้งนี้จากสถิติการเลี้ยงแพะในประเทศ ปี 2560 มีจำนวน 652,964 ตัว เกษตรกร 51,851 ครัวเรือน กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศในพื้นที่ภาคกลาง 221,353 ตัว ภาคตะวันออก 12,078 ตัว ภาคเหนือ 49,424 ตัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46,478 ตัว และโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มีแพะมากที่สุดถึง 323,631 ตัว นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 473 กลุ่ม ใน 45 จังหวัด ในพื้นที่ 6 เขต (เขต 1, 3, 6, 7, 8 และ 9) มีชมรมเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับจังหวัด 45 จังหวัด เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต 6 เขต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างต่อเนื่อง


         "การจัดงานแพะแห่งชาติปีนี้ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดการบริโภคแพะ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ สานสัมพันธ์กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกระดับมีความเข้มแข็ง รวมถึงการส่งเสริมวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปผลผลิต และกระตุ้นให้เกษตรกรเลี้ยงแพะเกิดการตื่นตัวพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะ การอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์" อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว
         นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเปิดเวทีให้มีการแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ประชุมวิชาการ เวทีเสวนาเกษตรกร และเวทีสานสัมพันธ์ ระหว่างตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ที่สำคัญภายในงานจัดให้มีการประกวดแพะ แกะ  7 ประเภท 27 รุ่น รวม 81 รางวัล (ประกวดแพะ 6 ประเภท 25 รุ่น/แกะ 1 ประเภท 2 รุ่น) การประกวด การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก เนื้อ-น้ำนมแพะ รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันและสันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเกิดความสนใจมากขึ้น
         โดยปีนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดแพะ ประเภทแกรนด์แชมเปี้ยน แพะเนื้อเพศผู้เพศเมีย แพะนมเพศผู้เพศเมีย รวม 4 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรเลี้ยงแพะ แกะ ให้ประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิใจ

ที่มา กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์