LDD Soil Guide : รู้ไว้ใช้ดินเป็น : ตัวช่วยเกษตรกรไทยยุค 4.0

 

 

        LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชันที่ กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการดิน การใช้ปุ๋ย และการเพาะปลูกพืช 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และ ลําไย ซึ่งสามารถระบุตําแหน่ง ปัจจุบัน หรือ ตําแหน่งที่ต้องการผ่านการเชื่อมต่อระบบอ้างอิงตําแหน่งบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System : GPS) โดยระบบจะแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเหมาะสมในการปลูกพืช การจัดการดินและปุ๋ยของพืช และสามารถซ้อนทับแผนที่ฐาน (Base Map) แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และแผนที่ Google Map ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับข้อมูลดิน คุณสมบัติดิน ข้อจํากัด และความเหมาะสมของดิน โดยมีคําแนะนําแนวทางการจัดการดินรวมถึงคําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพื้นที่นั้นๆให้เหมาะสมกับชนิดพืช และข้อจํากัดต่างๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูก

ประโยชน์ที่ได้รับ

        1.มีระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ที่สามารถเรียกใช้งานผ่าน Mobile Application หรือ Web Application เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านดิน การใช้ปุ๋ย และ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งประเทศ สําหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ทุกที่ ทุกเวลา

        2.เกษตรกรสามารถใช้ LDD Soil Guide ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ก่อนการเพาะปลูก โดยระบุตําแหน่งปัจจุบัน หรือตําแหน่งที่ต้องการปลูกพืชได้ ทําให้สามารถทราบลักษณะของดิน คุณสมบัติดิน ข้อจํากัด และความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช โดยมีคําแนะนําแนวทางการจัดการดิน รวมถึงคําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพื้นที่นั้นๆให้เหมาะสมกับชนิดพืชและข้อจํากัดต่างๆ โดยสามารถแสดงผลซ้อนทับกับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และแผนที่ Google Map ทําให้เห็นสภาพพื้นที่จริง

        3.ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรกรในการวางแผนการปลูกพืช และการใช้ปุ๋ยในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

        4.เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าพื้นที่ตําแหน่งปัจจุบัน หรือตําแหน่งที่ต้องการทราบ โดยระบบจะแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน แหล่งน้ํา ป่าไม้ ฯลฯ และจํานวนพื้นที่ สามารถนําไปจัดการพื้นที่ในการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงผลซ้อนทับกับ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และแผนที่ Google Map ทําให้ทราบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่

        5.การให้บริการข้อมูลของทางภาครัฐ จะก่อให้เกิดบริการใหม่ๆแก่ประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจ เอกชน จะสามารถนําเอาข้อมูลไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ สร้างงานและเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาค

 

 

ข้อมูลที่ให้บริการ

               - ข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ทั้งประเทศ

               - ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ

               - ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ

วิธีการใช้งานโปรแกรม

                - เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้นๆ คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (AWC)

               - แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช

               - แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช โดยระบบจะแสดงสัญลักษณ์เขียว (เหมาะสมมาก) เหลือง (ไม่ค่อยเหมาะสม) และสีแดง (ไม่เหมาะสม) เมื่อคลิกเลือกพืชที่ต้องการ จะแสดงแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต คำแนะนำปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดิน ค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

               - กดที่ปุ่มแสดงตำแหน่งปัจจุบัน (ปุ่มสีแดง) บน Smart Device เพื่อแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานปัจจุบันบนแผนที่ และสามารถกดปุ่ม แว่นขยายด้านขวาของหน้าจอ เพื่อทำการค้นหา (Search) ตำแหน่งที่ต้องการได้

               - เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ ทุกเวลา

        อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนรายละเอียดการเข้าใช้งาน สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน (ด้านล่าง) หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน 1760 

        ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน URL : http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17837