ก.ทรัพย์ ประกาศเพิ่มบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองใหม่จำพวกปลาอีก 12 ชนิด

         พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบและออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวง เพิ่มสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 15 - 26 ของสัตว์ป่าจำพวกปลา ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546

         ประกอบด้วย ลำดับที่ 15 ปลากระเบนปีศาจคลิปโค้ง, ลำดับที่ 16 ปลากระเบนปีศาจครีปสั้น, ลำดับที่ 17 ปลากระเบนปีศาจแคระ, ลำดับที่ 18 ปลากระเบนปีศาจหางหนาม, ลำดับที่ 19 ปลากระเบนแมนต้าแนวประการัง, ลำดับที่ 20 ปลากระเบนแมนต้ายักษ์, ลำดับที่ 21 ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือ ปลากระเบนเจ้าพระยา, ลำดับที่ 22 ปลาโรนิน หรือ ปลากระเบนท้องน้ำ, ลำดับที่ 23 ปลาฉนากเขียว, ลำดับที่ 24 ปลาฉนากปากแหลม, ลำดับที่ 25 ปลาฉนากฟันเล็ก และสุดท้ายลำดับที่ 26 ปลาฉนากยักษ์ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับตั้งแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา