เกษตรฯ นำร่องโมเดลเลิกปลูกข้าว 2 ล้านไร่ ภาคเหนือ-กลางฤดูกาลหน้า

         นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลแผนภาคเกษตรจากหลายประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบแผนการผลิตภาคเกษตรใหม่ทั้งประเทศ ยกระดับเข้าสู่เกษตร 4.0 ให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคง ตามแนวการปฎิรูปโครงสร้างเกษตรในยุทธศาสาตร์ชาติ 20 ปี โดยได้ให้ทูตเกษตรประจำประเทศต่างๆ ส่งรายงานถึงแผนการเกษตร พื้นที่เป้าหมาย และรูปแบบความช่วยเหลือชดเชยเกษตรกรจากรัฐของประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้กับการบริหารจัดการเกษตรกรรมของไทย โดยจะพิจารณาตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554 และ พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522
         รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า แผนการเกษตรใหม่ มีการกำหนดประเภท ชนิด ปริมาณการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ให้พอเหมาะกับความต้องการตลาด จัดระบบรับรองราคาต้นทุน (ขายต่ำกว่าต้นทุน รัฐชดเชย) การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมีทุนการศึกษาให้บุตรเกษตรกรจนจบปริญญาเอกทางเกษตรแล้วต้องกลับมาทำงานที่กระทรวงเกษตรหรือมาทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพเกษตรกรรม การระบุเป้าหมายการทำการเกษตรให้ชัดว่าเป็นเกษตรเพื่อบริโภค ส่งออกหรือเข้าโรงงานอุตสาหกรรม หรือนำมาแปลงเป็นพลังงานทดแทน โดยมีมาตรการจูงใจเกษตรกรที่ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรทำตามแผนการผลิตของรัฐโดยเคร่งครัด ผ่านการลงทะเบียนเกษตรกรที่ต้องลงทะเบียนว่าจะปลูกอะไร เท่าไหร่และต้องปรับไปปลูกพืชอื่นเมื่อรัฐแนะนำ ให้ลงทะเบียนกับเกษตรอำเภอ และธกส. จะเชื่อมโยงระบบกัน ผ่านเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
         "ราคาที่พอใจไม่ต่ำกว่าต้นทุนมีกำไรไม่ควรต่ำกว่า 15-20 % ซึ่งน่าจะทันฤดูกาลหน้า ตั้งใจว่าจะใช้โมเดลนี้ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแทนปลูกข้าวหลังนา 2 ล้านไร่ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ช่วงเดือนพ.ย.จะมีปัจจัยการผลิตให้ด้วย ซึ่งจะสรุปข้อมูลทั้งระบบได้เร็ว ๆ นี้" นายกฤษฎา กล่าว