"กฤษฎา" หนุน ศพก. ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐสู่ภูมิภาค

         การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมบทบาทของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดตั้ง ศพก. 882 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ เชื่อมองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ ศพก. มีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐ โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ที่ใช้ ศพก. เป็นสถานที่อบรมและเป็นวิทยากรหลักร่วมกับวิทยากรด้านเกษตรอื่น ๆ
         "เป้าหมายต่อไปจะต้องให้ ศพก. เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม เป็นฐานเรียนรู้ แหล่งองค์ความรู้ และแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งทำหน้าที่เสมือนตัวแทนของหน่วยราชการในพื้นที่ในการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกันขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ลงไปยังพื้นที่ ว่ามีความถูกต้อง โปร่งใส และถึงมือเกษตรกรหรือไม่" รมว.เกษตร กล่าว

         นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเสริมว่า ศพก. ทุกแห่งจะต้องพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อให้ครอบคลุมองค์ความรู้ตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน ขอย้ำว่าการดำเนินการทุกโครงการฯ ไทยนิยม จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรในระดับพื้นที่ และเกิดการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างแท้จริง โดยเกิดการจากคิด และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมี ศพก. เป็นผู้คอยสนับสนุนและเชื่อมโยงโครงการสำคัญของรัฐบาล