มติ นบขพ. ตรึงนำเข้าข้าวสาลี 1 ต่อ 3

         จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผู้แทนสภาเกษตรกร สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และสมาคมการค้าพืชไร่ เข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2561 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เผยว่า ทุกฝ่ายเห็นชอบให้คงสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลี ต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตรา 1 : 3 ยกเว้นเฉพาะในช่วง 15 มิ.ย. - 15 ส.ค. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบการนำเข้าในอัตรา 1 : 2 ได้เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดน้อย และเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือน ก.ย. ที่จะมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดมาก
         โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าข้าวสาลีสามารถใช้หลักฐานการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 15 ส.ค. 2561 มาใช้ประกอบในการขออนุญาตนำเข้าข้าวสาลี และยังคงมีมาตรการในการรักษาระดับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคาไม่ต่ำกว่า 8 บาท/กก. ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัดให้ปรับลดตามระยะทางค่าขนส่ง
         ทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีการนำเข้าข้าวสาลีจำนวนมากจนกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ เนื่องจากได้มอบหมายคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกสินค้าเกษตร และคณะทำงานตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพด กำกับดูแล ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การนำเข้าข้าวสาลีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งตรวจสอบปริมาณสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลีของทั้งโรงงานอาหารสัตว์และผู้รวบรวม ถ้าพบความผิดปกติในการซื้อขายหรือปริมาณสต๊อก จะสั่งระงับการนำเข้าทันที
         อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ โดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงติดตามการนำเข้าข้าวสาลีและวัตถุดิบทดแทนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร โรงงานอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ขอให้พ่อค้าผู้รวบรวมและโรงงานอาหารสัตว์ดำเนินธุรกิจด้วยความเกื้อกูลกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้