เสนอผลศึกษาสร้างสะพานข้ามเขื่อนป่าสัก ประเมินงบ 627 ล้านบาท

         โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำป่าสักตรงบ้านมะนาวหวาน-บ้านเขาพระ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม โดยทางหลวงชนบท คาดการงบประมาณก่อสร้าง 627 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขนถ่ายพืชไร่
         ตามที่ นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ว่ามีการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัทสแปน จำกัด ร่วมกับบริษัทพรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ตรงบ้านมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี
         โดยมีเงื่อนไขของสัญญากำหนดให้ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นับจากวันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ในการศึกษาโครงการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเด็น
         รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม ได้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก มีว่าที่ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม นายสุวิชัย เมธปรีชากุล วิศวกรปฐพีกลศาสตร์ นายฤทธิชัย วุ้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสังคม/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีการนำเสนอผลการศึกษาสภาพแวดล้อม โดยอธิบายถึงการสำรวจออกแบบเบื้องต้น การศึกษาผลกระทบและสอบถามความเห็นของประชาชนในพื้นที่ จนกระทั่งมีการสำรวจและออกแบบการดำเนินโครงการโดยละเอียด

         ซึ่งเป็นการก่อสร้างข้ามแม่น้ำป่าสัก บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ถนนทางหลวงชนบท ลพบุรี 5130 หมู่ 9 บ้านเขาพระ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบท 5129 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านมะนาวหวาน ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี โดยมรความยาวสะพาน 1,290 เมตร เป็นสะพาน ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจรมีพื้นที่ไหล่ทางและทางเดิน
         เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลพบุรี โดยคาดการงบประมาณก่อสร้าง รวมทั้งความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ประมาณ 627 ล้านบาท ทั้งนี้ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ่าวเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ โครงการที่ก่อสร้างจะอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และยังมีพื้นที่โบราณสถานใกล้เคียงถึงสามแห่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสังคม การจราจรและขนส่ง เพื่อใช้ในการสำรวจออกแบบรายละเอียดสะพานข้ามเขื่อนป่าสัก ตลอดจนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติโครงการ
         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการคือ จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของราษฎรตำบลมะนาวหวาน ตำบลน้ำสุด และตำบลห้วยขุนราม เพื่อมาติดต่อราชการ การเดินทางมาเรียนของนักเรียนและการรักษาตัวในโรงพยาบาล ที่อยู่ในตัวอำเภอพัฒนานิคม อีกทั้งเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองฝั่ง และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และขนถ่านพืชไร่ทางการเกษตร การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม และการขนส่งมีระบบเกิดความสมบูรณ์และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้า

สรศักดิ์ ทับทิมพราย-ลพบุรี รายงาน