"ประมง" ปรับกฎหมายใหม่ "ฤดูน้ำแดง ปี61"

         นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เพื่อกำหนด ชนิด ขนาด เครื่องมือ และวิธีใช้เครื่องมือในการทำประมงน้ำจืด โดยจะเริ่มวันแรก 16 พฤษภาคม 2561 นี้ และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 เท่านั้น
         "กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และกำหนดชนิด ขนาด เครื่องมือ และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมงในฤดูดังกล่าวตั้งแต่ปี 2507 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาถึง 54 ปีแล้ว ทว่าสภาพในปัจจุบันที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน สภาพแวดล้อม สภาวะทรัพยากร สภาพภูมิอากาศและเหตุปัจจัยอื่น ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกฎหมายประมงฉบับใหม่จะทำให้สามารถกำหนดระยะเวลาฤดูที่สัตว์น้ำจืดมีไข่แต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม โดยได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปทำประชาคมจากผู้แทนชาวประมงแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและส่งผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งกรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากประชาชนที่มีอาชีพจับสัตว์น้ำและประชาชนทั่วไป ร่วมกันรณรงค์การทำประมงอย่างถูกวิธี ไม่จับปลาในฤดูที่มีไข่ เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำขอไทยให้อยู่อย่างยั่งยืน"

         สำหรับประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัววัยอ่อน มีดังนี้
         ในพื้นที่ 45 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  นครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช กำหนดฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
         ในพื้นที่ 25 จังหวัด ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กำหนดฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561
         ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา กำหนดฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
         ภายในระยะเวลาดังกล่าวกำหนดให้เฉพาะ "เครื่องมือและวิธีการทำการประมงที่อนุญาต" เท่านั้นที่สามารถทำการประมงได้ในช่วงเวลาและแหล่งน้ำในจังหวัดดังกล่าว ได้แก่ เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่ 3 เครื่องมือขึ้นไป สุ่ม ฉมวก และส้อม ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร) การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำ หรือลำธารธรรมชาติ  และการทำการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ ดังกล่าวมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า