"รมช.วิวัฒน์" นำชาวบ้าน "เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน"

         หลังการเป็นประธานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และร่วมกิจกรรมสร้างกลไกความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม (เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน) ณ แปลงนาบ้านท่าค้ำ หมู่ที่ 7 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 12 พ.ค.61 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้จนเกิดประโยชน์ จนเกิดผลสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุดสาธิตเรื่องการพัฒนาระบบ กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานคนรักษ์ป่า : ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง, 2.ฐานคนรักษ์น้ำ : การทำคลองไส้ไก่กระจายน้ำและหนองน้ำ, 3.ฐานคนรักษ์พระแม่ธรณี : การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และ 4.ฐานพึ่งพาตนเอง : การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ สบู่ แชมพู ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

         สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เป็นหลักการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดปี การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน การจัดงานรณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและความสำคัญของทรัพยากรดินและเป็นการสร้างความตระหนักแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ในการนำแนวทางหรือทฤษฎีสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

         นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน จากหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เกษตรกร โดยมีเครือข่ายชุมชนต้นน้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ หมอดินอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการสาธิตเป็นจำนวนมาก นอกจากกรมพัฒนาที่ดินจะมาสาธิตการใช้การอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว กรมพัฒนาที่ดินยังมีโครงการช่วยเหลือประชาชน ในการขุดลอกคูคลอง และการขุดสระอ่างกักเก็บน้ำให้ราษฎรนอกเขตพื้นที่นอกชลประทานด้วย