ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ : ตัวช่วยเกษตรกรไทยยุค4.0

 

 

         กรุงเทพฯ - นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือแนวทางการขับเคลื่อนตลาดเกษตรดิจิตอลว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งหวังให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินการของภาครัฐ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการและมีความก้าวหน้า คือ การพัฒนาระบบตลาด Business Matching Digital Farm (DGTFarm) เป็นโครงการนำร่องและสร้างความคุ้นเคยในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ที่มีรูปแบบของเว็บไซต์ www.DGTFarm.com ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจับคู่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักในการแสดงตัวตน ข้อมูลต่าง9]kfๆ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทย จะช่วยสร้างความมั่นใจในการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยสินค้าที่เริ่มจำหน่ายในเว็บไซต์แล้ว ได้แก่ ข้าว พืช ผลไม้ เป็นต้น และจะมีสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมในอนาคตด้วย

       “ขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมของระบบ และสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ จะดำเนินการระบบให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน วางเป้าหมายมีผู้เข้าใช้งาน 1,000,000 คน ภายใน 3 เดือนหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และถือเป็นการตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล 4.0 และนโยบายกระทรวงเกษตรฯ การตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ มีระบบการซื้อขาย-แลกเปลี่ยนที่ได้มาตรฐาน ไม่แพ้เว็บไซต์ของต่างชาติด้วย” นายกฤษฎา กล่าว.