4 จังหวัด ร่วมหารือปัญหาน้ำในแม่น้ำป่าสัก

         เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่1/2561เพื่อนำเสนอรายงานสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำป่าสัก ต่อที่ประชุมและร่วมพิจารณาแผนงานพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมการบริหารน้ำตามแผนที่จัดทำ
         นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 10 กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักนั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นนายก อบต. ผู้แทนเกษตรกร ผู้ใช้น้ำ ในเขต 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คนที่แต่ละจังหวัดจัดส่งเข้าร่วม
         "โดยมีการประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง น้ำท่วม น้ำแล้ง คุณภาพน้ำ ของแม่น้ำป่าสัก แผนงานของ 6 หน่วยงานที่จะทำในปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำป่าสัก มี 6 หน่วยงานคือ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นกรอบงบประมาณปี 2563 เป็นการประชุมครั้งแรก อาจจะมีการเปลี่ยนจังหวัดที่จะจัดการประชุมครั้งต่อไป" นายอนุสรณ์กล่าว

น.ส.นภาภัทร ทับทิมพราย รายงาน