"อ.ยักษ์" เยี่ยมเกษตรกรโคนมโนนสุวรรณ เผยสมาชิกสหกรณ์รายได้เพิ่มเกือบ 5 พัน/เดือน

         นายวิวัฒน์ ศัยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและเปิดป้ายอาคารเก็บรวบรวมวัตถุดิบ และแปรรูปอาหารสัตว์ของ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายวีระยุทร ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการดำเนินงานรวม 12,700,000 บาท

         สำหรับ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด มีสมาชิก 84 ราย มีจำนวนโคนมทั้งฝูง 3,262 ตัว โครีดนมจำนวน 1,470 ตัว ผลิตน้ำนมได้เฉลี่ยวันละ 17 ตัน สมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมดิบเฉลี่ยเดือนละ 60,000 บาท สหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาการผลิตร่วมกัน สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวละ 4,725 บาท/เดือน