"ปลูกป่า ปล่อยปู เลี้ยงปลา" เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง (ชมคลิป)

         การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเพราะหลายฝ่ายช่วยกันปลุกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มองเห็นความสำคัญของระบบนิเวศ และคุณค่าของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม คนในพื้นที่จึงได้ประโยชน์โดยตรงจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำ ทั้งยังมีรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ได้ทำหน้าที่พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558

         แต่เดิมเด็ก ๆ ในหมู่บ้านน้ำแดงต้องเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลถึง 6 กิโลเมตร เส้นทางทุรกันดารแถมช่วงหน้าฝนพายุเข้าน้ำท่วมลำบากมาก เพื่อให้เด็กได้มีที่เรียนใกล้ๆ ชาวบ้านและภาคเอกชนจึงร่วมกันบริจาคเงินและที่ดินป่าชายเลนเสื่อมโทรม เนื้อที่ 16 ไร่ โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ซึ่งปัจจุบันคือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 11 ได้ช่วยเหลือในการสร้างอาคาร นั่นคือจุดเริ่มต้นของ โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง ที่เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2528 เป็นต้นมา

         ปัจจุบัน โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 รวมกว่า 70 คน มีการทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการปลูกป่าชายเลน ที่ชาวบ้านสามารถนำพืชสมุนไพรจากป่ามาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปูทะเล หรือปูดำ เพื่อเป็นพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ รวมถึงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ในกระชัง ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงจนถึงการแปรรูป โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงเพาะขยายพันธุ์ และส่งเสริมให้ประชาชนเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภค สร้างอาชีพและรายได้ อีกทั้งได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

         ด.ต.ภุชงค์ เทพมงคล คุณครูโรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ศึกษาพันธุ์ไม้ และพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่น ขณะเดียวกัน วิถีชุมชนดั้งเดิมก็สามารถต่อยอดเป็น "ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" มีโฮมสเตย์ที่เป็นของชาวบ้านจำนวน 6 แห่ง อีกทั้งคนนอกพื้นที่ก็เริ่มสนใจเข้ามาลงทุนกันมากขึ้น

         "โรงเรียนจะทำหน้าที่สนับสนุนชาวบ้านในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สมัยก่อนที่แห่งนี้เป็นป่าสัมปทาน ไม้ถูกตัดออกไปจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม กระทั่งได้มีโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจนมีสภาพอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำเวฬุ ด้วยความพร้อมตามหลัก 3 ป. คือ ปลา ปู และ ป่าชายเลน บวกกับ 3 อ. คือ อากาศ อาหาร อัธยาศัยและอนุรักษ์ ถือเป็นต้นทุนทางทรัพยากรที่พร้อมสำหรับจัดการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้กลับไป 3 ค. คือ ความรู้ ความรัก และความสุข" ด.ต.ภุชงค์ กล่าวในที่สุด

         ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ฟอร์ด ประเทศไทย จัดคาราวาน "แกร่งทุกงานเกษตร" เดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี ทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน และปล่อยปูทะเล ที่โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง โดย ด.ต.ภุชงค์ เทพมงคล คุณครูได้นำนักเรียนมาต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมอย่างอบอุ่น