76 ปีกรมปศุสัตว์ มุ่งค้นคว้า-พัฒนาเทคโนฯการผลิต

         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เยี่ยมชม รถ Food truck ผลิตภัณฑ์กรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการผลงานเด่นของกรมปศุสัตว์ และกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยการผ่าตัดทำหมัน และเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี

         นายลักษณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ มีความมุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตั้งแต่การผลิตสัตว์พันธุ์ดี การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อาหารสัตว์มีคุณภาพ การจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ ภายใต้การเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ การบริหารโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการ ตามศาสตร์ของพระราชา ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานฟาร์ม การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ การพัฒนาร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ (Q Mark) โดยมีการตรวจรับรองร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ในทุก ๆ พื้นที่ พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภค เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         นอกจากนี้ ยังมีภารกิจที่สำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การควบคุม ป้องกัน บำบัดโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงทั้งที่เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพ ขายหรือนำไปแปรรูปเป็นอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่ประชาชนทั่วไปเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยรวมของเกษตรกร ประชาชนหรือผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
         ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งดี ๆ เพื่อเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนและผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ