3 องค์กรร่วมปั้น "SME เกษตร" ชี้เกษตรกรต้องเปลี่ยน

         สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี เรื่อง "มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูป SME เกษตร" ภายใต้โครงการ "ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(SMEเกษตร)ตามแนวประชารัฐ" โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ได้พบปะกลุ่มเกษตรแปรรูปในโครงการดังกล่าว พร้อมเปิดเผยว่า ประเทศไทยมีผลผลิตทางเกษตรค่อนข้างเยอะมากประเด็นปัญหาก็เยอะตามเช่นกัน ถ้าสามารถจัดการพืชผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้เกษตรกรต้องเปลี่ยนวิธีคิด ต้องรอบรู้ว่าการผลิต, แปรรูป, การตลาดทำอย่างไร ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก กระทรวงอุตสาหกรรมเองพร้อมเป็นศูนย์กลางประสานงานให้กับเกษตรกรที่พร้อมจะปรับเปลี่ยน
         นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยภายหลังร่วมเปิดโครงการว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานเพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆขับเคลื่อนตามแนวทางที่ได้ตกลงกับหน่วยงานนั้นๆกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการยกฐานะเป็นผู้ประกอบการต้องเตรียมตัว กลุ่มไหนที่พร้อมกลุ่มนั้นเดินไปก่อนเพื่อเป็นแบบอย่าง กลุ่มไหนที่ยังไม่พร้อมก็เตรียมตัวเพื่อให้เข้าสู่โครงการฯได้ หากเกษตรกรทำการเกษตรแบบครบวงจรคือผลิต,แปรรูปและการตลาดด้วยตนเองก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้ ปัญหาอุปสรรคอันดับแรกคือความพร้อมของเกษตรกร ในอนาคตจะมุ่งผลิตอย่างเดียวไม่ได้ หากติดขัดสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดจะเป็นพี่เลี้ยงประสานหน่วยงานคอยช่วยเหลือเกษตรกรให้เดินได้ด้วยความมั่นใจและยั่งยืน

         ด้านนายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Development Bank) กล่าวปิดท้ายว่า SME BANK สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ทำการแปรรูปผลิตผลการเกษตร โดยรัฐบาลได้มอบให้ธนาคารฯจัดวงเงิน "สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว" วงเงินทั้งหมด 5 หมื่นล้านบาทและระบุเลยว่า 2 หมื่นล้านบาทใช้เพื่อสนับสนุนผู้ที่แปรรูปเกษตรหรือเราเรียกว่า "SME เกษตร" แต่จะไม่ใช่คนที่เป็นเกษตรกรเฉพาะผลิตต้องเป็นคนที่แปรรูปหรือทำธุรกิจต่อเนื่องจากการเกษตร รวมทั้งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือสินค้าที่ระลึกได้ด้วย วงเงินนี้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)ค้ำประกันซึ่งจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า
         สินเชื่อประเภทอื่นๆ หากกลุ่มเกษตรกรสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ Call Center 1357 หรือเว็บไซต์ธนาคาร www.smebank.co.th