"เกษตรฯ" MOU ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส ที่กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
         โดยนายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงมีนโยบายสำคัญเพื่อให้การพัฒนาภาคเกษตรเกิดความยั่งยืน เกษตรกรไทยมีความมั่นคงในอาชีพ ประชาชนในประเทศได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทั้งนี้เกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการโดยขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันส่งเสริมทั้งกระบวนการผลิตรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้ขยายตัวในเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศสามารถหาสินค้าเกษตรอินทรีย์บริโภคได้ง่ายขึ้น ประกอบกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ ก็ได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาระบบอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส

         ด้านนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดทำ MOU ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในเชิงพื้นที่ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาให้พื้นที่การผลิต ผลผลิต การบริโภคด้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ภายในปี 2564
         ขณะที่ นายวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส กล่าวว่า สมาพันธ์มีสมาชิกเครือข่าย อาทิ เครือข่ายไทยพีจีเอสorganic+ เครือข่ายสุขใจออร์แกนิคพีจีเอส เครือข่ายอาหารเพื่อเพื่อน มูลนิธิข้าวขวัญ เครือข่ายเลมอนฟาร์ม organic พีจีเอส ฯลฯ โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจกับสาธารณชนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการรณรงค์ด้านเกษตรอินทรีย์ ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย ให้สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป