วิธีลดต้นทุนทำนาอย่างได้ผล!ด้วยหลักพอเพียง (ชมคลิป)

 

         ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ การลดต้นทุนทำนา บนฐานการทำเกษตรแบบพอเพียงขึ้น เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้แก่พี่น้องชาวนาไทย ประกอบด้วยตอนย่อยๆ 5 ตอน คือ 1) ปรับเปลี่ยนเพื่อพอเพียง 2) รู้แล้ว (ลดต้นทุน) 3) เมล็ดพันธุ์ดีที่เจดีย์หัก 4) ลดต้นทุนแบบกล้วยๆ ซึ่งจะมีสูตรน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย และ 5) มาลดต้นทุนการทำนากันเถอะ ...ไปชมคลิป ทั้ง 5 ตอนกันเลยครับ!

 

ชาวเจดีย์หักร่วมชมงานวันสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนา