เอฟเอโอยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทูตพิเศษแก้ขาดแคลนอาหารในไทย-ภูมิภาค

 

     กรุงเทพฯ - นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีประธานาธิบดีฟิจิ และผู้อำนวยการใหญ่เอฟเอโอ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด 

        นายกฤษฎา กล่าวว่า ภายในงานมีการฉายวีดิทัศน์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอาหารและการปรับปรุงโภชนาการ โดยนายโฮเซ กราเชียโน ดา ซิลวา ผู้อำนวยการใหญ่ของเอฟเอโอ ได้กล่าวยกย่องถึงบทบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะทูตพิเศษประจำเอฟเอโอ ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการขาดอาหารและโภชนาการ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่นๆ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้ และพัฒนาโภชนาการของเด็ก นอกจากนี้ ทางเอฟเอโอยังมีการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรด้วย

 

 

        ทั้งนี้ นายกฤษฎา กล่าวเสริมว่า สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ขณะนี้ได้ริเริ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยจัดสรรเงินงบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีแผนงานและงบประมาณด้านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรกว่า 24,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โดยใช้แนวคิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือประชารัฐ โดยมีการจัดทำประชาคม และรับฟังปัญหาระดับชุมชน โดยสำรวจความต้องการและปัญหาระดับชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

        ในโอกาสนี้ ประเทศไทยขอขอบคุณที่องค์การสหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” และขอเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลก เพื่อเป้าหมายการขจัดความอดอยากหิวโหยของภูมิภาคไปสู่ความเป็นจริงก่อนปี 2573 หรือในอีก 12 ปีข้างหน้า