รวมพลังขับเคลื่อนนโยบายเกษตรระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ

 

 

สงขลานายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พร้อมร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของเครือข่าย  young smart farmer ระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา มีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมนำชมนิทรรศการเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ และเปิดป้ายศูนย์บ่มเพาะฯ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆนี้ พร้อมกันนี้ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังร่วมนำเสนอเพื่อลดความเสี่ยงในการทำอาชีพสวนยาง โดยเสนอทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่น โครงการทางเลือกในเมนูไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนภาครัฐด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเสริม รวมทั้งแผนการจัดอบรมด้วย