"กรมปศุสัตว์" เร่งตรวจสอบปริมาณ ปู่ย่า-พ่อแม่พันธุ์ไก่ ป้องกันไข่ล้นตลาด

         นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรการและวิธีการตรวจสอบฟาร์มปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ รวมถึงได้จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการนำเข้าและผู้เลี้ยงรายใหญ่ 16 บริษัท ให้ทราบถึงมาตรการตรวจสอบปริมาณปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เพื่อควบคุมปริมาณตามมติ Egg Board โดยมาตรการดังกล่าวในข้างต้นนั้น ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ของทุกบริษัท อีกทั้งเป็นการติดตามสถานการณ์การผลิตแม่ไก่ไข่ยืนกรงภายในประเทศ ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและมีราคาตกต่ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว
         นับตั้งแต่เดือน ส.ค.2560 จนถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้จัดประชุมขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ให้รักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ รวม 5 ครั้ง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 709,809 ตัว ในระหว่างเดือน ม.ค. 2561 ถึงปัจจุบัน และส่งเสริมการส่งออกไข่ไก่จำหน่ายไปต่างประเทศ รวมประมาณ 80 ล้านฟอง ในระหว่างเดือน ม.ค. 2561 ถึงปัจจุบัน

         นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้ดำเนินการมาตรการในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการควบคุมปริมาณปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ของผู้ประกอบการนำเข้าและผู้เลี้ยงรายใหญ่ 16 บริษัท โดยจัดชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบต่อเนื่อง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อปี ซึ่งการตรวจสอบประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 7-20 มี.ค. 2561 รวมทั้งได้ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผลักดันมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่บังคับ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2561 และได้ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำร่างกฎหมายกำหนดให้การนำเข้าปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมปริมาณนำเข้าปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะประกาศออกมาเป็นกฎหมายและใช้บังคับได้ ภายในปี 2561 เช่นกัน

ที่มา สวท เพชรบุรี