ลดพื้นที่ปลูกข้าว1.95ล้านไร่-ยางพารา2แสนไร่

 

 

ทำเนียบรัฐบาล - รมว.เกษตรฯ เผยเตรียมเสนอครม. เห็นชอบ 3 มาตรการแก้ปัญหายางพารา ให้หน่วยราชการซื้อเพิ่ม ให้เอกชนกู้ดอกเบี้ยต่ำ และลดพื้นที่ปลูก 2 แสนไร่ ด้านข้าวอนุมัติงบ 1,687 ล้านบาท ลดพื้นที่ปลูก 1.95 ล้านไร่

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาราคายางพารา 3 มาตรการตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ให้ส่วนราชการ ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยวฯ กระทรวงมหาดไทย รับซื้อยางพาราเพิ่มเติมจากเดิม 8 หมื่นตัน เพิ่มมากขึ้น จากเป้าหมายกระทรวงคมนาคมต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราในการสร้างถนนชุมชน1.2-1.3 แสนตันในปี 61 

 

         

         มาตรการที่ 2 การจัดสรรงบประมาณชดเชยภาระดอกเบี้ยให้กับภาคเอกชนไม่เกินร้อยละเมื่อเข้ารับซื้อยางพาราแห้งเพิ่มเติมจากชาวสวน  เมื่อบริษัทเอกชนกู้เงินจากสถาบันการเงินวงเงินเป้าหมาย 20,000 ล้านบาท ภาระดอกเบี้ยชดเชยประมาณ 600 ล้านบาท และ มาตรการที่ 3 แนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพารา 2 แสนไร่ แบ่งเป็นการให้ลดพื้นที่ในส่วนราชการลง 100 %ประมาณ 1 แสนไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรกร รัฐบาลพร้อมลดปริมาณยางในพื้นที่เกษตรกร เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน เตรียมจ่ายเงินสนับสนุน 4,000 บาทต่อรายไม่เกิน 10 ไร่  

        นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ชาวสวนยางมาตรการลดพื้นที่การกรีดยางในพื้นที่ราชการ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.61) เพื่อชะลอปริมาณยางออกสู่ระบบจำนวน 6,000 ตัน ยอมรับว่าแนวทาง 3 แนวทางดังกล่าวต้องนำเสนอที่ประชุมบอร์ด กยท. เพื่อเสนอกลับมาให้ ครม.พิจารณาอีกครั้ง ยืนยันว่าแนวทางการช่วยเหลือยางพาราจะไม่ให้กว่าต้นทุน 50-60 บาทต่อตัน เพราะเมื่อนำข้อปฏิบัติด้านต่างๆในการดูแลชาวสวนยาง จะนำไปหารือกับ 3 ประเทศทั้งไทย มาเลเซีย อินโดนิเซีย ในการชะลอรับซื้อยางพารา

 

        ด้านนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ส่วนการรปลูกข้าว จากเป้าหมายเดิมคาดว่าเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง 11.6 ล้านไร่ แต่เมื่อออกสำรวจใหม่พบว่าชาวปลูกข้าวนอกฤดู (นาปรัง) มีจำนวน 13.6 ล้านไร่ จึงต้องการหาแนวทางส่งเสริมลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 1.95 ล้านไร่ ใช้งบประมาณชดเชยลดพื้นที่ปลูกข้าว 1,687 ล้านบาท เพื่อให้ปริมาณข้าวออกสู่ตลาดสอดคล้องกับการบริโภคในประเทศและการส่งออกข้าวทั้งข้าวนาปรังและข้าวนาปี 30 ล้านตัน ด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร ไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่ ทั้งการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง การปลูกพืชหลากหลาย การปลูกพืชอาหารสัตว์ ส่วนราคาข้าวในปีนี้นับว่าเป็นที่พอใจของเกษตรกรทั้งข้าวหอม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว.