บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินฟรี! : ดินมีปัญหา พัฒนาที่ดินจัดให้
  • 21 ตุลาคม 2018
  • 541
  • 0
      กรมพัฒนาที่ดิน บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับเกษตรกรที่พื้นที่ดินมีปัญหา เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาของดินในแปลงปลูกพืชนั้นๆ พร้อมคำแนะนำแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด การใช้
อ่านต่อ
พด. เร่งขับเคลื่อนนโยบายปลูกข้าวโพดหลังนา 15 จังหวัดภาคเหนือ
  • 15 ตุลาคม 2018
  • 267
  • 0
          นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน, นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมติดตามและกำหน
อ่านต่อ
ฝายชะลอน้ำเพื่อชาวร้องกวางยั่งยืน
  • 19 สิงหาคม 2018
  • 137
  • 0
       แพร่ - นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561จำนวน  2 ตัว
อ่านต่อ