ฝายชะลอน้ำเพื่อชาวร้องกวางยั่งยืน
  • 19 สิงหาคม 2018
  • 109
  • 0
       แพร่ - นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561จำนวน  2 ตัว
อ่านต่อ
ชวนเด็กรุ่นใหม่กระตุ้นสำนึกคนไทยร่วมแก้ปัญหามลพิษทางดิน
  • 6 สิงหาคม 2018
  • 110
  • 0
        กรมพัฒนาที่ดิน ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องรับผลของความเสื่อมโทรม การปนเปื้อนของทรัพยากรดิน และตระหนักดีว่าการกระตุ้นให้เยาวชนได้รู้ถึงสถานการณ์ของมลพิษทางดินที่กำลังเกิดขึ้นจะเป็นพลังอั
อ่านต่อ
LDD Soil Guide : รู้ไว้ใช้ดินเป็น : ตัวช่วยเกษตรกรไทยยุค 4.0
  • 23 มิถุนายน 2018
  • 495
  • 0
            LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชันที่ กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการดิน การใช้ปุ๋ย และการเพาะปลูกพืช 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์ม
อ่านต่อ