ปฏิรูปประมงไทย สู่ประเทศไทย4.0(ชมคลิป)

  

 

ตลอดระยะเวลากว่า 90 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาการประมงไทยพัฒนาภายใต้กรอบกฏหมายฉบับเดิม คือ พ.ร.บ..การประมง พ.ศ.2490 จึงทำให้ไม่สามารถปฏิรูปการประมงได้ทั้งระบบ (Fisheries Reform)

 

 

             ดังนั้น ในปี 2558 ประเทศไทยจึงได้ทำการปรับปรุงกฏหมายการประมงครั้งใหญ่ (พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558) ให้เหมาะกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำประมงในประเทศไทย และเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ สู่ประเทศไทย 4.0

 

 

            “เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน และเปลี่ยนแปลงไปทุกวันอย่างรวดเร็ว จนเราไม่อาจได้ทันตั้งตัว สิ่งแวดล้อมที่แปรปรวน ส่งผลกระทบต่อภาคการประมงอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง โลกใบเดิมได้เปลี่ยนไปแล้ว มีการกำหนดมาตการการใช้พื้นที่ทางทะเล โดยอ้างอิงหลักสากล ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เราเป็นส่วนหนึ่งของโลหที่เปลี่ยนไป เมื่อทุกปัจจัยต่างรุมล้อม เพื่อความยั่งยืนของการประมงไทย เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง”