แปลงใหญ่"โคเนื้อโคขุน"(ชมคลิป)

 

 

ารเลี้ยงโคเนื้อ ที่เน้นนำหลักการไปใช้โดยไม่ต้องลงทุนสูง มีการปลูกแปลงหญ้า มีการจัดการระบบที่ดี มีการนำเทคโนโลยี่เข้ามาใช้ ช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตได้มาก การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ของกลุ่มเกษตรกร โครงการแปลงใหญ่โคเนื้อโคขุน สหกรณ์นิคมลานสัก อ.ลานสัก.จ.อุทัยธานี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 50 ราย เลี้ยงโคเนื้อ 256 ตัว นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบอาชีพของเกษตรกรที่มารวมกลุ่มกันผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าโคเนื้อ มีจัดการด้านการตลาดเพิ่มมูลค่า อันนำมาซึ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้อย่างน่าสนใจ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินของสหกรณ์นิคมลานสัก