IM Farm ตัวช่วยเกษตรกรไทยยุค4.0

  

 

กรมพัฒนาที่ดิน ไอเดียบรรเจิด สร้าง LDD’s IM Farm เกมออนไลน์เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ทดลองปลูกพืชผ่านการเล่นเกมก่อนตัดสินใจปลูกพืชจริง

เริ่มเล่นเกม

          โดยข้อมูลที่อยู่ในเกมเป็นข้อมูลจริงมาใช้ในการจำลองการปลูกพืช 12 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด ลำไย  เงาะ ทุเรียน  และมังคุด โดยผู้เล่นสามารถเลือกตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชแต่ละชนิดได้จากแผนที่ฐาน (Base Map) หรือเลือกจากแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ผู้เล่นสามารถจำลองการบริหารจัดการพื้นที่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

เลือกพื้นที่

           ระบบจะดึงข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ผู้เล่นจะทราบว่ากลุ่มชุดดินนั้นๆ เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด พร้อมทั้ง ได้นำข้อมูลต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก

เลือกชนิดพืช

          ประกอบด้วย ข้อมูลชนิดดิน ข้อมูลคุณสมบัติของดิน ข้อมูลดินมีปัญหา ข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ ราคาต้นทุนการปลูกพืชในระดับจังหวัด ข้อมูลการใช้ปุ๋ย ราคาปุ๋ย ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลโรคพืช สัตว์ศัตรูพืชแมลง ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของการกู้เงินจากธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) นำมาใช้ประกอบการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลค่าแรงต้นทุน ข้อมูลราคาตลาด ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นจะมีผลต่อต้นทุนการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดพืช

ติดตามการเจริญเติบโต

           เมื่อจบเกมผู้เล่นจะทราบทันทีว่าได้ผลผลิตจำนวนเท่าไร มีรายรับ-รายจ่าย ผลกำไร/ขาดทุน จำนวนเท่าไร สามารถทดลองปรับเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่น ๆ สำหรับเป็นทางเลือกในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับกลุ่มชุดดิน เพื่อได้ผลผลิตและมีผลกำไรมากที่สุด

 

ติดตามราคาสินค้า

           ทั้งนี้ เกมนี้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ PC และ Mobile Devices (Smart phone และ Tablet) สนับสนุนระบบปฏิบัติการได้ทั้ง IOS และ Android เลือกใช้งานได้ทั้ง ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

แสดงผลสำเร็จการปลูกพืช

           สำหรับ เกษตรกร ประชาชน นิสิต นักศึกษา ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียด และดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17915

 

         ขอบคุณที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน