ล้อหมุน!เกษตร4.0 ตุลาคมนี้

 

 

กรุงเทพฯ – ก.เกษตรฯ เดินหน้าแผนงานปี 2561 ขับเคลื่อนภาคการเกษตร พร้อมยกระดับเกษตร 4.0 เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 ว่า ได้เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงาน ประธาน Single Command (SC) ทั้ง 77 จังหวัด และผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมรับฟังนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจในแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve และแผนการปฏิบัติการปี 2561 ให้กับข้าราชการ และประธาน SC ทั่วประเทศ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานปี 2561 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ โดยจะเริ่มต้นตามแผนปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 

          ทั้งนี้ นับแต่ปี 2559 ในการปฏิรูปภาคเกษตรกำหนดเป้าหมายให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร และเดินหน้าอย่างเข้มข้นปี 2560 ให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตามแนวคิดเปรียบเทียบพื้นที่หรือทรัพยากรของประเทศที่มีจำกัด 149 ล้านไร่ เป็นกระดาษ A4

          โดยพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการงานสู่ 13 นโยบายหลัก (Agenda) นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เข้ามาช่วยขับเคลื่อน สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 20 เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทาง คือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรสร้างรายได้หลักให้ประเทศ

 

 

          จนถึงปี 2561 จึงได้กำหนดเป้าหมายให้เป็นปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 โดยมีกรอบแนวคิดและการดำเนินงานต่อเนื่องตามนโยบายยกกระดาษ A4 ซึ่งจะเป็นกลไกผลักดันให้แผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ในปี 2561 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร ทั้งข้าราชการและเกษตรกร โดยข้าราชการต้องเป็นข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง มีอุดมการณ์ รอบรู้ในงานของตน และเชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรไปแนะนำเกษตรกรได้

          รวมทั้งเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเร่งสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จัดทำแผนธุรกิจ และเชื่อมโยงตลาดได้ รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการ โดยภาคราชการต้องเน้นการทำงานแบบบูรณาการ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ส่วนเกษตรกรต้องบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

          การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปี 2561 ตามนโยบายดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเกษตรเร่งเครื่องสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่องปี 2562-2564 ตามแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve สอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

 

 

          เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรถึง 390,000 บาท/คน/ปี เป็น Smart Farmer และ GDP ภาคเกษตรต้องเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี ตาม Roadmap ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนแบบประชารัฐที่จะทำให้ภาคเกษตรไทยเกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” ในปี 2579