"บ่อจิ๋ว"เพื่อคนนอกชลประทาน (มีคลิป)

 

 

เกษตรกร ประชาชน ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ต้องการแหล่งน้ำ "บ่อจิ๋ว" ไว้ใช้ในไร่นาแก้ปัญหาภัยแล้ง สำรองน้ำไว้ใช้ฤดูกาลเพาะปลูก ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้จากกรมพัฒนาที่ดิน เสียค่าใช้จ่าย 2,500 บาท 

           นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน "บ่อจิ๋ว" ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง เช่นเดียวกับหน้าฝนก็สามารถใช้บ่อนี้เก็บกักหรือสำรองน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป โดยถึงขณะนี้มีความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 806,824 บ่อ ทั้งนี้ ผลการดำเนินขุดสระน้ำตั้งแต่ปี 2548-2559 ทั้งสิ้น 374,839 บ่อ ยังเหลือความต้องการบ่อน้ำของเกษตรกรอีกจำนวน 431,985 บ่อ

 

นายสุรเดช เตียวตระกูล

 

           สำหรับปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน แต่เดิมได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้ จำนวน 4.4 หมื่นบ่อ แต่จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการปฏิบัติไปสู่เกษตรกรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตพอเพียงด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ทั่วประเทศจึงให้เพิ่มการขุดอีก 2.6 หมื่นบ่อ รวมเป็น หมื่นบ่อ ตามเงื่อนไข เกษตรกรจ่าย 2,500 บาท/บ่อ 

           อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการโดยพิจารณาจากข้อมูลแผนที่แล้งซ้ำ ซาก และความต้องการของเกษตรกรเป็นตัวตั้งซึ่งกระจายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยการดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   

           ทั้งนี้ "บ๋อจิ๋ว" หรือสระน้ำประจำไร่นา ดังกล่าว บ่อขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 34*20*3 เมตร (ขนาดความยาว 34 เมตร ความกว้าง 20 เมตร และความสูง 3  เมตร)

 

 

          โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และแก้ภัยแล้ง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ต้องการแหล่งน้ำไว้ใช้ในไร่นา เข้าร่วมโครงการฯ โดย ยื่นความจำนงได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หรือสอบถามข้อมูลที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02-579-8515 ในวันเวลาราชการ หรือเข้าไปดูเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ พร้อมลงทะเบียนได้ที่ http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php