ปศุสัตว์ตรวจตลาดแบบบูรณาการรับสารทจีน

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ สร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสารทจีน  ณ ตลาดไท คลองหลวง ปทุมธานี

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมอบให้กรมปศุสัตว์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จากสัตว์ จึงได้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยด้านปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันดำเนินการ กิจกรรมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลสารทจีน” ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสารทจีน

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลสารทจีน พี่น้องชาวจีนทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือนด้วย หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ ขนมต่างๆ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายใต้นโยบายอาหารปลอดภัย มีแผนการทำงานบูรณาการร่วมกันในการสุ่มตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลสารทจีน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 รวม 9 วัน ในพื้นที่ส่วนกลาง ตลาดสด 5 แห่ง คือ ตลาดไท ตลาดพระราม 5 ตลาดคลองเตย ตลาดบางแค และตลาดลาดกระบัง ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการในพื้นที่ 8 จังหวัด มีจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี ชัยนาท จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยกิจกรรมในการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ตรวจประเมินสถานที่จำหน่าย ให้คำแนะนำผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 


 

กรมปศุสัตว์ ดำเนินการในทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์ (แบบ ร.๑๐/๑) พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการเพื่อดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ (เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (Salmonella spp.) จำนวน 1,862 ตัวอย่าง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) กรมประมง สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง Formaline, Malachite green, Nitrofuran, และ Chloramphenicol จำนวน 90 ตัวอย่าง กรมวิชาการเกษตร สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตร ผักและผลไม้ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง 4 กลุ่มจำนวน 150 ตัวอย่าง หากตรวจพบผู้จำหน่ายรายใดทำผิดข้อกฎหมาย จะดำเนินการตักเตือน ให้คำแนะนำ จนถึงดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตร ช่วงเทศกาลสารทจีนที่มีการจับจ่ายใช้สอย หากผู้บริโภคต้องการเลือกซื้อสินค้าเกษตร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ให้มองหาสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK และ เครื่องหมายตัว ซึ่งมีการรับรองกระบวนการผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงเป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพและมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัย” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว