พัฒนาหนองหารทั้งระบบแก้น้ำท่วม-แล้ง

 

 

กรมชลประทานร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนพัฒนาหนองหารทั้งระบบ แก้ปัญหาน้ำท่วม พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน 

         นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า กรมชลประทานร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยมีเป้าหมายบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบบึง ปัญหาคุณภาพน้ำและเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์จากน้ำในหนองหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ลงสู่หนองหารและประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากหนองหารมีค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ ประกอบกับหนองหารตื้นเขินน้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ดี ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเติบโตของเมือง ที่สำคัญยังขาดระบบกระจายน้ำ

 

 

         สำหรับแผนพัฒนาหนองหาร ประกอบด้วย การเพิ่มความสามารถการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำที่มีอยู่ก่อนลงหนองหาร ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคของน้ำในการไหลลงสู่หนองหาร พัฒนาโครงการผันน้ำส่วนเกินจากต้นน้ำไปท้ายหนองหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการก่อสร้างโครงการประตูระบาย (ปตร.) น้ำพุง - น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมปรับปรุงร่องช้างเผือก ซึ่งจะสามารถระบายน้ำเพิ่มได้ 53 ลบ.ม.ต่อวินาที  รวมทั้ง ใช้ ปตร.น้ำพุงควบคุมน้ำเข้าสู่ทางระบายน้ำร่องช้างเผือก และคลองหนองแซง-ห้วยซัน-ห้วยยาง ลงสู่ลำน้ำก่ำ ซึ่งจะสามารถระบายน้ำเลี่ยงหนองหารได้ ประมาณ 4.58 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 

 

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์

         นอกจากนี้ จะทำการขุดลอกตะกอนดินหนองหารและขุดลอกตะกอนปากแม่น้ำที่ไหลลงหนองหาร 10 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่หนองหาร   และปรับปรุงขุดลอกลำน้ำก่ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำก่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากหนองหารลงสู่แม่น้ำโขง  รวมทั้งเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เพื่อลดอุปสรรคต่อการไหลเวียนและการระบายน้ำ และสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้น้ำจากหนองหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งจะต้องสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบกระจายน้ำอีก 15 แห่ง เพื่อที่จะสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่ใช้น้ำจากหนองหารไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์อีกด้วย

 

 

        “แผนงานทั้งหมดต้องเป็นการบูรณการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กรมประมง กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรมชลประทานจัดทำแผนงานที่จะดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2565 คาดว่าจะใช้งบทั้งสิ้นประมาณ 3,800 ล้านบาท เมื่อเสร็จจะทำให้พื้นที่รอบหนองหารและพื้นที่ข้างเคียงมีความมั่นคงเรื่องน้ำ ลดปัญหาอุทกภัยได้ ลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรได้ตามสภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน”รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าว

 

 

        สำหรับสถานการณ์น้ำที่หนองหาร จ.สกลนคร ปัจจุบัน (14 สิงหาคม 2560) มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีการเร่งระบายน้ำออกจากหนองหารวันละประมาณ  13 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำน้ำคงเหลือประมาณ 267 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังเกินความจุต่ำกว่า 1 ล้าน ลบ.ม.และระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักแล้วและต่ำกว่าถนนรอบหนองหารแล้วด้วย ส่งผลให้พื้นที่ในเขตเทศบาลสกลนครกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว