คนละ10ไร่ก็ร่วมโครงการได้!

 

 

 

กรมการข้าวขอเชิญชวนเกษตรกรรวมกลุ่มทำ "นาแปลงใหญ่" ร่วมคิด ร่วมทำ อย่างถูกวิธี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

         โดยจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

              1.ความรู้ + เทคโนโลยี่ เพิ่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

              2.จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจาก ธกส.

              3.ช่วยจัดหาตลาด

              4.ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับรองมาตรฐาน จีเอพี (GAP)/เกษตรอินทรีย์

 

 

         กลุ่มมีคุณสมบัติดังนี้

              1.รวมกลุ่มสมาชิก 30 คนขึ้นไป ให้ได้พื้นที่ 300 ไร่ขึ้นไป แปลงไม่ต้องติดกันก็ได้

              2.พื้นที่ของตนเอง/เช่า มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง

              3.เป็นพื้นที่เหมาะสมตาม Agri Map หรือไม่เหมาะสมแต่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้

              4.มีแหล่งน้ำเหมาะสมกับการผลิตข้าว และ

              5.มีประธานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ศรัตรูพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร

 

 

        ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว หรือสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว โทร.02-561-3987 ในวันเวลาราชการ