เผยแนวทางป้องกันกระชังปลาเสียหายจากอุทกภัย

         นายภาณุวิชญ์ กันทะ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการเลี้ยงปลาในกระชังมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 547 ราย ใน 5 อำเภอ ได้แก่ พิชัย 209 ราย เมืองอุตรดิตถ์ 183 ราย ตรอน 97 ราย ท่าปลา 56 ราย และทองแสนขัน 2 ราย รวม 7,218 กระชัง แม้ขณะนี้ยังไม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทว่าจากสถิติมักเกิดอุทกภัยช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคมของทุกปี เกษตรจึงควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายและให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีคำแนะนำ 5 แนวทางดังนี้

         1.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือสัตว์น้ำในกรณีมีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของกระชังและผูกมัดไว้ไม่ให้กระแสน้ำพัดกระชังแตกเสียหาย

         2.ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงให้มีปริมาณพอเหมาะ ประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อ และเสริมคันบ่อให้สูงขึ้นพอกับปริมาณน้ำที่เคยท่วม ในกรณีเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินให้ขุดลอกตะกอนดินในร่องระบายน้ำที่ตื่นเขินออก เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวก

         3.จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ

         4.คอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

         5.หากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยหรือน้ำป่า ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมถ่ายภาพความเสียหายให้ทราบโดยเร่งด่วน

 

ที่มา : สวท.อุตรดิตถ์