มก.จัดสัมมนา "เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0"

         สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

         สำหรับในช่วงเช้า 9.00-10.00 น. เป็นการเสวนาวิชาการ Tech Talk & Technology Challenge Accelerate Thailand 4.0 "เทคโนโลยีสร้างสรรค์งานถ่ายภาพแนวใหม่สู่ Thailand 4.0" โดย รศ.ดร.ณรงค์สมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการถ่ายภาพของเมืองไทย และช่างภาพผู้เคยถวายงานการใช้กล้องแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

         ต่อด้วยเวลา 10.20-12.20 น. เสวนาวิชาการ "Drone" เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์งานภาพถ่ายมุมสูง ผู้ร่วมเสวนา : ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล, ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า และ ดร.อุบล ทองปัญญา

         ส่วนช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ เรียนรู้สาธิตและฝึกปฏิบัติการควบคุม "โดรน" (Drone) ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ และ โดรน" (Drone) ด้านการเกษตร การฉีดพ่นปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช

         ทั้งนี้ เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆมากมายให้ได้เลือกใช้ตามความถนัดและความสนใจ "โดรน" (Drone) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบิน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน ทางด้านการศึกษานำมาใช้งานถ่ายภาพและวิดีโอทางอากาศ ที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งตามจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และทางด้านการเกษตร สามารถนำใช้แทนแรงงานคนในการฉีดพ่นปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชทำให้คนปลอดภัย และทำงานได้รวดเร็วขึ้น นี่คือก้าวหนึ่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน แต่ในข้อกฏหมายยังจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย

         ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และสมัครเพื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://eto.ku.ac.th/news.php?content=206