“สันทัด วัฒนกูล”ปราญช์ชาวนาตัวจริง

 

 ทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ นอกจากช่วยให้เกษตรกรสะดวกสบายแล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้ชาวนาผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตามเป้าหมาย มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังผู้ใหญ่ สันทัด วัฒนกูล หมู่ 1 ต.ทัพทัน และประธานศูนย์ข้าวชุมชน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี วัย 54 ปี เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2559

 

สันทัด วัฒนกูล 

 

ผู้ใหญ่สันทัดเล่าว่า ใช้หลักทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ 154 ไร่ แบ่งเป็นที่นา 54 ไร่ แปลงเพาะกล้าข้าว 20 ไร่ เลี้ยงสัตว์ 35 ไร่ ขุดสระเก็บน้ำ 20 ไร่ ปลูกพืชไร่พืชผัก 15 ไร่ โรงเก็บวัสดุ อาคารหอประชุม โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 ไร่ ทำสวนมะนาว 3 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 2 ไร่ บนคันนาปลูกกล้วย ผักสวนครัว ขอบบ่อปลูกหญ้าแฝก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบในบ่อเก็บน้ำและในนาข้าว ปลูกทานตะวัน ขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อให้บริการในชุมชน

 

เขาเป็นชาวนาตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีเหมาะสมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาทำนา โดยจัดทำแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ วางระบบน้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรได้ทั้งปี ตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมโดยการไถกลบพืชปุ๋ยสด ทำให้มีผลผลิตข้าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมู่บ้าน เป็นผู้นำการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและขยายผลไปสู่เกษตรกรข้างเคียง โดยนำรถดำนามาใช้ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน

 

 

ผู้ใหญ่สันทัดเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในนามศูนย์ข้าวชุมชน ต.ทัพทัน พร้อมกระจายพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการปักดำด้วยเครื่องจักรไปสู่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยการเพาะจำหน่ายกล้าพันธุ์และบริการรถดำนา กระทั่งปัจจุบันขยายผลการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ สู่พื้นที่ทั่ว อ.ทัพทัน และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 5,000 ไร่ พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านทั้งเรื่องทำนา เพาะกล้าข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แปรรูปข้าว เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรด้านการทำนาของจังหวัดฯ

 

 

ท่านใดสนใจวิถีการทำนาแบบผสมผสานของชาวนาดีเด่น สันทัด วัฒนกูล ติดต่อไปได้ที่ 234 หมู่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 08-1888-3579