รมช.เกษตร ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสัก ตามโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"

         จากการเปิดเผยของ นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 10 เผยว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้เดินทางไปตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำทุ่งเจ้าพระยา การเร่งรัดการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา 5 ลุ่มน้ำ รวมทั้งติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากพื้นที่ทำกินของราษฎร โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ

         ในขณะนี้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน 4 เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำรวมกัน 12,979 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 239 ร้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยร้อยละ 25 อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ปริมาณน้ำจะเต็มอ่างพอดีในส่วนของผลการเพาะปลูกข้าวนาปี1 ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10 ปัจจุบันมีการเพาะปลูกแล้วรวม 855,367 ไร่ เฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10 ขณะนี้มีการเพาะปลูกเต็มพื้นที่แล้ว นายอนุสรณ์กล่าวและว่า
         สำหรับโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลนำร่อง 5 ลุ่มน้ำนั้น ทางกรมชลประทานได้นำโครงการดังกล่าวมาใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชาและได้แบบแปลง กสิกรรม ตามหลักโคกหนองนาโมเดลซึ่งเกษตรกรจะร่วมกันพัฒนาในพื้นที่จริงปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 100 ราย เพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

         ส่วนประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพทำกิน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาด้านอาชีพให้กับประชาชนโดยให้มีตัวแทนจากประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
         รายงานข่าวแจ้งว่า นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเพื่อพบปะประชาชน ณ วัดจันทาราม ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และพื้นที่ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยยาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และได้มีเกษตรกรเข้าร้องเรียนต่อ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน  ในเรื่องการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเพื่อทำการเกษตร

สรศักดิ์ ทับทิมพราย รายงาน