เกษตรฯ ประกาศคุ้มครองสัตว์ 5 ชนิด : เหตุพบถูกทารุณกรรม

 

    กรุงเทพฯ – นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดประชุมคณะกรรมกรรมการจัดสวัสดิภาพสัตว์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งพิจารณาให้ความเห็นว่าสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่ ลูกผสมสัตว์ตระกูลเสือ อีเห็นข้างลาย หรืออีเห็นธรรมดา นกเขาชวา หมูป่า และกระรอกหลากสี เป็นสัตว์ที่อาศัยในธรรมชาติและพบปัญหาการทารุณกรรมบ่อยเห็นสมควรได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยขณะนี้ได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามเพื่อนำประกาศที่ลงนามแล้วไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป