จัด 5.7 พันล้าน! เคลื่อนแผนสร้างรายได้เกษตรกร

     บางเขน กทม. – กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ใน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตงบประมาณ 31,104,000 บาท และแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 5,659,575,200 บาท 

       นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศใช้ กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เดินหน้าทันที โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ดูแล 5 โครงการสำคัญใน 2 แผน พร้อมขับเคลื่อนโครงการร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะแผนแรก แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้าไปสนับสนุนในการอบรมเกษตรกร ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ 40 ศูนย์ ทั้งหมด 85 หลักสูตร ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการหลัก ภายใต้งบประมาณ 31,104,000 บาท 

        ส่วนแผนที่ 2 คือแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ซึ่งจะประกอบด้วย 4 โครงการ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปสนับสนุน ได้แก่ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง โดยร่วมมือกับ การยางแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่การปลูกยาง และให้มีอาชีพเสริมต่อไป งบประมาณ 45,690,000 บาท โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์พืชที่ดีออกสู่ตลาด โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,ท่อนพันธุ์ และต้นพันธุ์ รวม 8 ล้านต้น ภายใต้การกำกับของศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย์ งบประมาณ 268,800,600 บาท โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยพัฒนา Young smart farmer 4,850 ราย ให้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตร และเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 งบประมาณ 66,690,500 บาท และโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย งบประมาณ 5,278,394,100 บาท ทั้งนี้ การอบรมเสริมสร้างความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 40 ศูนย์จะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งเกษตรกรแต่ละชุมชนควรเริ่มประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเข้ารับการอบรมตามความรู้ตามความต้องการของตนเองต่อไป