เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ต.ห้วยม่วง อันดับ1ประมง : ท่าข้ามอันดับ1ชุมชนดีเด่น

 

 

   รัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ หรือโครงการเกษตรยั่งยืน1 ประจำปี 2560 ซึ่งทำการพิจารณาคัดเลือกโครงการดีเด่น และชุมชนดีเด่นที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ จนได้ตัวอย่างโครงการดีเด่น ชุมชนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 30 โครงการ และได้มีการแจกรางวัลไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังนี้

     - ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช อันดับ 1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวพื้นเมือง (พันธุ์ดีทับสะแก) ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อันดับ2 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง, อันดับ 3 โครงการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนชุมชนตำบลมะพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

     - ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อันดับ1 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืชปลอดภัยฯ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง, อันดับ2 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา, อันดับ3 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

     - ด้านการจัดการศัตรูพืช อันดับ1 โครงการผลิตแตนเบียนบราคอน ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม, อันดับ2 โครงการผลิตขยายเชื้อไตรโครเดอร์มาในข้าวเปลือก ต.กล่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ,อันดับ3 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการพืชชุมชน ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

     - ด้านฟาร์มชุมชน อันดับ1 โครงการฟาร์มชุมชน  ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่,   อันดับ2 โครงการฟาร์มชุมชน บึงสำราญ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ  ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร, อันดับ3 โครงการศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 

     - ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อันดับ1 โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ,อันดับ2 โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปปลา ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี, อันดับ3 โครงการการแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

     - ด้านปศุสัตว์ อันดับ1 โครงการเลี้ยงเป็ดไก่และการแปรรูป แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ,อันดับ2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง, อันดับ3 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ต.ฝางคำ อ.สิรินทร จ.อุบลราชธานี

     - ด้านประมง อันดับ1 โครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม, อันดับ2 โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงปูดำในบ่อกระเบื้องเชิงธรรมชาติ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี, อันดับ3 โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

     - ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน อันดับ1 โครงการผลิตดินเพาะต้นกล้า ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, อันดับ2 โครงการส่งเสริมการปรลูกปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน ต.พร่อน อ.เมือง ข.ยะลา, อันดับ3 โครงการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

     - ด้านการเกษตรอื่นๆ อันดับ1 โตรงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบนวัตกรรม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง, อันดับ2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ (การผลิตอาหารโคเนื้อ) ชุมชนดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม, อันดับ3 โครงการเลี้ยงวัวเพื่อรายได้เสริมลดหมอกควัน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

     - ด้านชุมชนดีเด่น อันดับ1 ชุมชนที่1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี, อันดับ2 ชุมชนที่ 10 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง และ อันดับ3 ชุมชน ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 

ที่มา : http://esc.agritech.doae.go.th/7318