จัด3,800ล้านบาท พัฒนาอาชีพ-รายได้ ให้เกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูป

 

       สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) - นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปภารกิจ แผนงานและผลงานที่สำคัญของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ว่า พื้นที่ประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินเอกชนร้อยละ 40 และที่ดินรัฐร้อยละ 60 ซึ่งเป็นที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก) ประมาณ 40 ล้านไร่ หรือร้อยละ 12.5 ในส่วนนี้ได้จัดที่ดินแล้ว 35.84 ล้านไร่ เกษตรกรจำนวน 2.82 ล้านราย โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจำนวนนี้ว่าปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไร พร้อมทั้งตรวจสอบว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่ หากขาดคุณสมบัติก็จะต้องนำมาจัดสรรใหม่ นอกจากนี้ ต้องดำเนินงานตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล หรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ โดยกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 3,800 ล้านบาท ให้ศึกษาดูว่าเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายโดยสามารถนำมาจัดซื้อ หรือเช่าที่ดินเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรได้ิีกจำนวนเท่าไหร่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม จึงต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัดผ่านกลไกขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อพก.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดที่ได้รับพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2518 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวมพื้นที่ 4.4 หมื่นไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยดูแลพัฒนาอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น