ตรวจเข้มส่งออกยางฯ : ออกใบผ่านด่านตามโควตาเท่านั้น!

 

 

ายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 มกราคม 2561โดยจัดสรรปริมาณเนื้อยางสำหรับการส่งออกให้กับบริษัทผู้ส่งออกแต่ละรายจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 กรมฯได้มอบหมายให้ด่านตรวจพืช เช่นด่านตรวจสุไหงโกลก ด่านตรวจสะเดา ด่านตรวจพืชหนองคาย ด่านตรวจพืชเชียงของ และด่านตรวจเชียงแสน คุมเข้มส่งออกยางพารา และประสานศุลกากรสร้างจุดตรวจร่วม สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 100% ทุกตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมติดตามการส่งออกอย่างใกล้ชิด โดยออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรให้แก่บริษัทผู้ส่งออกตามปริมาณการจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออกที่แต่ละบริษัทได้รับ ซึ่งหากครบตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วจะไม่ออกใบผ่านด่านฯให้แก่บริษัทผู้ส่งออกอีก 

      ในกรณีกลุ่มบริษัทที่เป็นเครือเดียวกันใช้โควตาที่ได้รับการจัดสรรแทนกันได้ แต่ต้องมีชื่อผู้ถือหุ้นตามหนังสือบริคนธ์สนธิเป็นเจ้าของเดียวกัน  และต้องแจ้งให้กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบก่อน เพื่อควบคุมยอดจัดสรรไม่ให้ส่งออกเกินปริมาณที่ได้รับการจัดสรร  ส่วนบริษัทที่โควตาหมดจะไปนำโควตาของบริษัทอื่นมาส่งออกไม่ได้โดยกรมวิชาการเกษตรจะไมออกใบผ่านด่านให้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การดำเนินการในครั้งนี้เป็นอีก 1 มาตรการในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางที่ผิดปกติและมีความผันผวนโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก โดยนำข้อตกลงดังกล่าวมาดำเนินการอย่างเคร่งครัด ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยกรมวิชาการเกษตรดูแลและควบคุมปริมาณการส่งออกยางของประเทศไทยออกนอกราชอาณาจักร และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางแห้งสำหรับการส่งออก พ.ศ.2561 โดยการตรวจเข้มตามมาตรการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ที่มีการส่งออกยางพาราทั่วประเทศ