เกษตรแปลงใหญ่ : เกษตรประชารัฐ (ชมคลิป)

 

รัฐบาลได้วางรากฐานให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้นทุนการเกษตรที่ลดลง มีอาชีพทางการเกษตรที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ขึ้นเมื่อปี 2558 มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต และร่วมจัดการด้านการตลาด เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรภายใต้การสนับสนุน บูรณาการ ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคีต่างๆ โดยกระทรวงฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อนแปลงใหญ่ 650 แปลง ปัจจุบันมีจำนวนแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ 580 แปลง พื้นที่ 1.4 ล้านไร่ เกษตรกร 88,400 ราย ถึงขณะนี้ ปรากฏผลสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าโครงการมีให้เห็นเป็นรูปธรรมมากมาย