ชวนประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561 (Rice Innovation Awards 2018)
  • 12 มีนาคม 2018 at 13:33
  • 530
  • 0

 

 

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจําปี 2561วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวตักรรมข้าวไทย รวมทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต,เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและยกย่องผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1.ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆของข้าว (ข้าวเปลอืก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว/ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รําข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) มีข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญ และใช้ความรู้หรือใช้ภมูิปัญญาพื้นบ้านมาประยกุต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ทีมีความเป็นไปได้สูงในเชิงพาณิชย์ 2.กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ทั้งนี้ ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และอยู่ในเชิงพาณิชย์มาไม่เกิน 2 ปี  

      ประเภทผู้สมัคร 1.กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือมาจากองค์กรภาครัฐระดับชาติ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ชุมชนท้องถิ่น และอื่นๆ โดยยึดเกณฑ์การตัดสิน ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยชนะเลิศอันดับ1 กลุ่มอุตสาหกรรมเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน อันดับ2 เงินรางวัล 40,000 บาท อันดับ3 เงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 10,000 บาท (2รางวัล),ชนะเลิศอันดับ1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 80,000 บาท พร้อมโลพ่ระราชทาน อันดับ2 เงินรางวัล 40,000 อันดับ3 เงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 10,000 บาท (2 รางวัล) ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมกิจกรรมส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบไปที่มูลนิธิข้าวไทยฯ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-942-7620,02-942-7626 หรือ E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561,ตัดสินผลงาน : กันยายน 2561 และพิธีมอบรางวัล : ตุลาคม 2561