ก.เกษตรฯ หนุนงานวิจัยปาล์มน้ำมัน มุ่งสนองการพัฒนาประเทศ

         เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานและบรรยายพิเศษหัวข้อ "เสริมกำลังชาวสวนปาล์ม นำความยั่งยืนสู่อนาคต" ในการสัมมนาผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมัน ณ รร.รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
         นายวิวัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าจากปาล์มน้ำมันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนจะต้องสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สมดุลในทุกด้านบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย และเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม

         "ไทยผลิตน้ำมันปาล์มเป็นอันดับที่ 3 ของโลก แต่กลับมีส่วนแบ่งด้านการผลิตเพียง ร้อยละ 3 มีการส่งออกน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันปาล์มเป็นองค์ประกอบปีละหลายหมื่นล้านบาท เราจะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมนี้พัฒนาได้อย่างสมดุลทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้"

         ขณะที่ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เผยว่า อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในด้านอาหารและพลังงานของประเทศ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับหน่วยให้ทุนต่าง ๆ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ" (คอบช.) กำหนดให้สินค้าปาล์มน้ำมัน เป็นสินค้าหนึ่งภายใต้กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมี สวก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริหารเงินทุนวิจัยสำหรับปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2556 - 2561 โดยสนับสนุนทุนวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน รวม 112 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 295 ล้านบาท เพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์