"ลักษณ์" ดันส้มขาวใหญ่แม่กลองเป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยม

         เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางคนที และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 2 ต.บางสะเเก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคของการทำการเกษตรในพื้นที่ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
         นายลักษณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ปลูกส้มโอ  12,995 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกส้มโอ (S1) มีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 12,495 ไร่ ปริมาณผลผลิต 19,367.25 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,033 ผล/ไร่/ปี หรือ 1,550 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดย พันธุ์ขาวใหญ่ เป็นส้มโอที่นิยมปลูกกันมากที่สุด เพราะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพดิน ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ได้รับอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)คลอบคุลมพื้นที่ 14,000 ไร่  ส่วนพันธุ์อื่น ๆ มีปลูกในปริมาณเล็กน้อย คือ พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และพันธุ์ทองดี
         "กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10 จากเดิม 15,000 บาท/ไร่/ปี เป็น 14,500 บาทไร่/ปี โดยต้นทุนการผลิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ต้นทุนเรื่องการใช้ปุ๋ย และต้นทุนเรื่องการใช้สารเคมีกำจัดแมลง มีแนวโน้มลดลงทุกปี ตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตร้อยละ 20 โดยเพิ่มผลส้มโอเฉลี่ยจาก 1,500 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,800 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากเข้าร่วมโครงการ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการเพิ่มปริมาณผลผลิต เช่น เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง เทคนิคการลอกเลน การใส่ปุ๋ยตามช่วงอายุ และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า GAP ให้ครบทุกแปลง และการพัฒนาเป็นสินค้าพรีเมี่ยมเกรด ผิวสีเขียว จำหน่ายลูกละ 145 บาท"
         รมช.กระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า แนวทางในการพัฒนาแปลงใหญ่ส้มโอ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จะพัฒนาให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ส้มโอสีเขียว ส้มโอสีทอง พัฒนาให้เป็นสินค้าอินทรีย์ และพัฒนาการผลิตส้มโอแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงขั้นตอนการจำหน่าย และการแปรรูป นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มมูลค่าส้มโอ โดยการแปรรูปสิ่งที่เหลือจากส้มโอ การพัฒนา Young Smart farmer สร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอในพื้นที่ใกล้เคียงและกลุ่มในจังหวัด ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในตำบล และพัฒนาแปลงใหญ่ส้มโอ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นโรงเรียนเกษตรกรส้มโอ และพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็น Smart Farmer ด้านส้มโอ ในอนาคต