เกษตรฯ เตรียมชง ครม. ใช้งบ 9,255 ล้าน แก้ปัญหาน้ำ "เพชรบุรี-ประจวบฯ"

         การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 มี.ค.นี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังปัญหา และให้ความช่วยเหลือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตรและประมงที่สำคัญของประเทศที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี อาทิ ตลาดทะเลไทย องค์การสะพานปลา ธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งถือเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีตามมาตรฐานกรมการข้าว
         สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพชรบุรีตอนล่างเนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำไหลเข้าท่วมอำเภอเมืองส่งผลกระทบต่อเส้นทางการคมนาคมถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้ ดังนั้นกรมชลประทานจึงเสนอโครงการจัดทำคลองผันน้ำออกจากแม่น้ำเพชรบุรีก่อนเข้าตัวเมือง จำนวน 8,500 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี รวมถึงการจัดทำระบบท่อส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปา อำเภอชะอำ - อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาจำนวน 755 ล้านบาท
         ทั้งนี้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะช่วยให้ปัญหาในพื้นที่ได้รับการรแก้ไขอย่างบูรณาการ ตลอดจนยังรับทราบแผนงานแนวทางการดำเนินการเพื่อการพัฒนาภาคกลางตอนล่างอีกด้วย