"อ.ยักษ์" ชู ยโสธร ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ

         เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด โรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมบูธกิจกรรม ณ โรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร
         นายวิวัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมผ่านคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค และคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด

         ที่ผ่านมา ภาคเกษตรเผชิญปัญหามากมาย ทั้งราคาสินค้าตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด หนี้สินซ้ำซาก ต้นทุนสูง คุณภาพต่ำ ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำงานเพื่อประชาชนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับชาวบ้านและภูมิศาสตร์ พัฒนาคนและสร้างเครือข่าย ทำการเกษตรผสมผสาน และใช้ตลาดนำการผลิต
         สำหรับจังหวัดยโสธร ให้ความสำคัญเรื่องเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวมกลุ่มทำการเกษตรอินทรีย์อย่างเหนียวแน่น มีการพัฒนากระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์มาอย่างครบวงจร ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง จ.ยโสธร กับกระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2559 เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ จ.ยโสธร เป็นจังหวัดต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศครอบคลุม ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์อีก 60,000 ไร่ ให้เป็น 100,000 ไร่ภายในปี 2561 พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้บริโภคมีสุขภาพที่ดี และเกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ก็จะมีรายได้ดีอีกด้วย

         "จังหวัดยโสธร เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยการเริ่มต้นที่ถูกต้อง มีการจัดตั้งโรงเรียนที่สอนด้านเกษตรอินทรีย์ หรือแม้แต่โรงเรียนของรัฐหลายๆแห่งมาร่วมมือกัน ให้การศึกษาที่ถูกต้องและแม่นยำ สร้างตัวอย่างความสำเร็จก่อนที่จะไปสอนผู้อื่น รู้ว่าทำแบบไหนสำเร็จและไม่สำเร็จ โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอื่นๆ อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัย" นายวิวัฒน์ กล่าว