โค่นยางแจกฟรี! 4 พันบาท หมดเขตภายในเดือน มี.ค.นี้

         ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เห็นชอบ 6 โครงการ เพื่อแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ตามแนวนโยบายดูดซับปริมาณยาง เพิ่มปริมาณการใช้ และลดปริมาณผลผลิต เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง
         โดยในส่วนของ "โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต" นั้นมีเป้าหมายในการลดปริมาณผลผลิตจากทั้งภาคเกษตรกร และหน่วยงานรัฐ โดยกำหนดแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ชาวสวนยางรายละ 4,000 บาท เพื่อโค่นยางและปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่น เช่น ไม้ผล ไม้เพื่อการแปรรูป ฯลฯ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 2 แสนไร่ ภายในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ซึ่งจะเป็นการลดพื้นที่ปลูกยางแบบถาวร สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีสวนยาง ประมาณ 1 แสนไร่ ทั้ง กยท. กรมวิชาการเกษตร และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) จะร่วมกันหยุดกรีดยาง ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดได้ไม่น้อยกว่า 6.78 พันตันในระยะเวลา 3 เดือนนี้
         สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมโคงการควบคุมปริมาณผลผลิต เกษตรกรชาวสวนยางต้องยื่นขอรับการปลูกแทนตามหลักเกณฑ์ที่ กยท.กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการสำรวจตรวจสอบ ตรวจรังวัดสวนยางพารา โดย กยท.จะอนุมัติเงินทุนปลูกแทน 16,000 บาท/ไร่ โดยให้เกษตรกรทำการโค่นต้นยางเก่า แล้วปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำมัน หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (เป้าหมาย 2 แสนไร่) ซึ่งเกษตรกรจะได้เงินทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่ม 4,000 บาท/ราย เพื่อดำเนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โทร 0-2433-2222 ต่อ 253 หรือ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน