"บ่อจิ๋ว"กรมพัฒนาที่ดินจัดให้ยึดหลักโปร่งใส-เป็นธรรม

 

 

กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเดินหน้าก่อสร้าง “บ่อจิ๋ว” แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 45,000 บ่อ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ด้วยยึดหลักเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

          ความคืบหน้าโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ "บ่อจิ๋ว" ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ โดยการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อเกษตรกรที่อยู่เขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น ล่าสุด โครงการนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรมัครเข้าร่วมและต้องรอคิวกันข้ามปี โดยปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดิน ได้วางเป้าหมายไว้ทั่วประเทศ จำนวน 45,000 บ่อ ซึ่งเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเรียบร้อย ทว่า อีกหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสาน อาทิ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา

 

 

           ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ย้ำถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการด้วยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ดังเงื่อนไข

         1) คัดเลือกจากแผนความต้องการสระน้ำที่เกษตรกรได้มายื่นความจำนงไว้แล้ว โดยพิจารณาความสำคัญจากจังหวัดที่มีความต้องการมากมาพิจารณากำหนดเป้าหมายและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

           2) สถานีพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาประจำตำบล/หมู่บ้าน สำรวจศักยภาพพื้นที่ ความพร้อมของเกษตรกร                   

           3) พื้นที่ซึ่งจะขุดสระ ต้องเป็นของเกษตรกรผู้ถือครองที่ดิน หรือเป็นเจ้าของที่ดิน โดยต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานรัฐออกให้ ได้แก่ โฉนด น.ส.3 น.ส.3 ก.น.ส.2 น.ส.2 ก. ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก.4-14 ส.ป.ก.4-18 น.ค.3 ก.ส.น.5 ส.ค.1 คทช.และพื้นที่โครงการพระราชดำริ ที่จัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร

          4) เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนระบบที่จะจัดส่งน้ำไปถึงได้ตลอดปี และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ หรือแล้งซ้ำซาก

          5) คัดเลือกพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ต้องมีประสิทธิภาพเก็บกักน้ำ พิจารณาจากคุณสมบัติของดิน หลีกเลี่ยงพื้นที่ดินทราย ดินเค็ม มีก้อนหินขนาดใหญ่ ฯลฯ

 

 

          6) พื้นที่ขนาด 30 x 40 ตารางเมตร ใช้ก่อสร้างสระ 20 x 30 x 2.1 เมตร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานสะดวก และ

          7) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าขนย้ายเครื่องจักรกล จำนวน 2,500 บาท/บ่อ

          อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ลงทะเบียนแจ้งความจำนงไว้แล้วสอบถามรายละเอียดว่าได้รับการพิจารณาขุดสระ ปีงบประมาณ 2561 นี้หรือไม่ ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในพื้นที่ที่แจ้งความประสงค์ไว้ และสำหรับท่านที่ต้องการขอรับการสนับสนุนการขุดสระเพื่อปีงบประมาณ 2562 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน