3มาตรการ9โครงการ!ช่วยเหลือเกษตรกร-ผู้มีรายได้น้อย

 

 
ทำเนียบฯ 9 ม.ค.- รัฐไฟเขียว 95,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย โดยมอบหมาย ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเหลือผ่าน 3 มาตรการ 9 โครงการ

        ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.เตรียมวงเงินรองรับ 95,000 ล้านบาท ผ่าน 3 มาตรการ 9 โครงการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 การพัฒนาตนเอง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรลูกค้าผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร 1 ล้านราย เพื่อให้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การลดต้นทุนผลิต จัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด และแผนการเงิน 2.โครงการเงินฝากกองทุนทวีสุข และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ส่งเสริมการออมเมื่อเข้าสู่วัยชราสร้างภูมิคุ้มกัน ในวัยเกษียณ กลุ่มเป้าหมาย 90,000 ราย ให้เปิดบัญชีเงินฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชี ใช้เงินเปิดบัญชีครั้งแรกต้องครบเต็มจำนวนปีละ 600 บาท 1,200 บาท 6,000 บาท และ 12,000 บาท จากนั้นให้ฝากเงินต่อเนื่องทุกปี สามารถฝากเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนได้ไม่เกิน 1 ปี เมื่อออมปีถัดไปทยอยฝากเป็นรายเดือนได้จนครบเต็ม ในระยะเวลา 1 ปี จึงจะได้รับสิทธิ์ในความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ และได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามอายุของการออมของลูกค้า เช่น เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด เงินช่วยเหลืองานศพ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

 

       มาตรการที่ การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย (XYZ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ ระหว่างผู้มีรายได้น้อย หรือเกษตรกรทั่วไปกับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และ SMAEs ในพื้นที่ ทั่วประเทศ 77 จังหวัด เพื่อจ้างผู้มีรายได้น้อย 384,000 ราย ผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดผ่านระบบการจ้างผลิตแบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) และแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีรายได้น้อย โดยเป็นวงเงินสินเชื่อ 45,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ปีที่ 1 วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท จำนวน 100,000 ราย ปีที่ 2 วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท จำนวน 200,000 ราย ปีที่3 วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท จำนวน 384,000 ราย คิดดอกเบี้ยตามโครงการร้อยละ 3.51 ต่อปี คิดจากผู้กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี รัฐชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ โดยกำหนดวงเงินกู้และหลักประกันเพิ่มเติมและให้ใช้เป็นกรณีพิเศษสำหรับโครงการนี้                

       2.โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างอาชีพเป็นการยกระดับรายได้ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพให้กับ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 400,000 ราย วงเงินสินเชื่อจำนวน 20,000 ล้านบาท ให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก อัตราร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยอัตรา MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) ลดหย่อนหลักประกันเงินกู้ในกรณีใช้บุคคลค้ำประกันหรือบุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 

        มาตรการที่ 3 ลดภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อแก้ปัญหาการเงิน และลดภาระหนี้ในระบบ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ที่มีหนี้เป็นภาระหนัก 535,137 ราย วงเงิน 126,798 ล้านบาท โดยการพักชำระต้นเงิน 2 ปี ในระหว่างพักชำระหนี้คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) ให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยนำต้นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คิดดอกเบี้ยอัตรา MRR ชำระคืนไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระต้นเงินไม่เกิน 2 ปีแรก ส่วนต้นเงินอีกไม่เกินร้อยละ 50 ให้นำมาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ และกำหนดชำระคืนตามแหล่งที่มาของรายได้ สัญญาพักชำระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ชำระต้นเงินร้อยละ 50 แรกได้เสร็จสิ้นภายใน 7 ปี ให้ลดดอกเบี้ยที่พักไว้ให้ครึ่งหนึ่ง สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 383,157 ราย (คิดเป็นร้อยละ 71 ของลูกค้าที่มีหนี้เป็นภาระหนักทั้งหมด) มีต้นเงินเป็นหนี้ 52,605 ล้านบาท ให้ลูกค้าพักชำระดอกเบี้ย 2 ปี โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.แทนในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ยแทนร้อยละ 4.00 ต่อปี ทั้งนี้ รัฐชดเชยดอกเบี้ยแก่ ธ.ก.ส.แทน ใน 2 ปีแรก กรอบวงเงินชดเชย 2 ปี ปีละ 1,579 ล้านบาท รวม 3,158 ล้านบาท ส่วน ธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ยแทน 3,847 ล้านบาท