ออก3มาตรการแก้ปัญหาไข่ไกราคาถูก!ครบวงจร

 

 

กรุงเทพฯ – ก.เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ออกมาตรการดูแลครบวงจร

         นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ได้จัดประชุมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ภายหลังจากตรวจสอบข้อมมูลจากกรมปศุสัตว์พบว่า  สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรง 55.64 ล้านตัว/ปี ให้ผลผลิตไข่ไก่โดยเฉลี่ย 45.10 ล้านฟอง/วัน รวมมีผลผลิตไก่ไข่ทั้งปี 16,470 ล้านฟอง ซึ่งมีปริมาณไข่ไก่มากกว่าความต้องการผู้บริโภค  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้ข้อสรุปมาตการประกอบด้วย

 

 

         1)ลดจำนวนการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (G.P.) เหลือ 5,500 ตัว จากเดิม 6,000 ตัว 2)ลดการนำเข้าจำนวนพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) เหลือ 550,000 ตัว จากเดิม 608,065 ตัว ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องนำเข้าเพิ่มเติมก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาเร่งด่วนได้ 3) ให้ดำเนินกิจกรรมปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง อายุไม่เกิน 72 สัปดาห์ จำนวน 2 ล้านตัว แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (ภายในมกราคม 2561) ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง 5 แสนตัว โดยสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่จะร่วมกับผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศดำเนินการเอง และให้กรมปศุสัตว์ประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นต้องเร่งรัดปลดแม่ไก่ไข่อีกหรือไม่ หากจำเป็นให้ดำเนินการต่อระยะที่ 2-4 โดยขอใช้เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

 

 

          นายลักษณ์ กล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาไข่ไก่ต้องดำเนินการตามทุกประเด็นที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ไก่ไข่ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมการแปรรูป การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการผลิต การวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการความสมดุลการผลิตและบริโภครวมทั้งการแสวงหาตลาดส่งออกเพื่อระบายไข่ไก่ออกจากระบบอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้  ได้มอบให้กรมปศุสัตว์เร่งรัดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดผลโดยเร็ว