หนาวแล้ว! เตือนเกษตรกร ระวังโรคระบาดปลา

         ระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีอากาศที่หนาวเย็นลง 3-5 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาวะอากาศเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สภาพอากาศเช่นนี้ทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง ภูมิต้านทานต่ำ มีสุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมง ดังนี้

         1. เกษตรกรควรวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือควรเว้นการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว
         2. ควรมีบ่อพักน้ำใช้เพื่อใช้ในฟาร์มได้เพียงพอตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว
         3. เลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมกับฤดูกาล และหากจะเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว ควรเลือกชนิดปลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดน้อย เช่น ปลานิล ปลาจีน และปลาไม่มีเกล็ด
         4. ควบคุมปริมาณการให้อาหารอย่างเหมาะสม ลดปริมาณอาหาร เนื่องจากช่วงอุณหภูมิต่ำ ปลาจะกินอาหารได้น้อยลง เนื่องจากอาหารที่เหลือจะสะสมตามพื้นบ่อเกิดการเน่าเสียเป็นสาเหตุให้น้ำเสียได้
         5. ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อ โดยใช้ปูนขาวในอัตรา 60 - 100 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่


         6. หากพบปลาป่วยหรือมีอาการผิดปกติในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้รีบปิดทางน้ำเข้าและหยุดการเติมน้ำจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อโดยทันที
         7. ในระหว่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ ให้ควบคุมปริมาณการให้อาหาร
         8. หากพบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสีย โดยสังเกตว่ามีก๊าซผุดขึ้นมาจากพื้นบ่อให้ใช้เกลือสาดบริเวณดังกล่าว ประมาณ 200 - 300กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่
         9. หากพบปลาตายในบ่อเลี้ยงให้กำจัดโดยการฝังหรือเผา
         10. เมื่ออากาศเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม (อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น) และพบว่าปลาในธรรมชาติหายป่วยควรเปลี่ยนถ่ายน้ำตามความเหมาะสม และให้อาหารปลาได้ตามปกติ
        

         ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นสังเกตและดูแลสัตว์น้ำในระยะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบปลาป่วยหรือมีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งหรือขอรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด หรือศูนย์วิจัยฯ ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ หรือกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2579 4122